سیفلیس

  • Syphilis Rapid Test Cassette

    کاست تست سریع سیفلیس

    تست سریع سیفلیس بر اساس اصل فنی روش ساندویچ دوتایی است.انجام آزمایش ساده است و در یک مرحله قابل انجام است.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و نتایج را می توان در 15 دقیقه خواند.پایدار است و تا 24 ماه در دمای اتاق قابل نگهداری است.