LH

  • Luteinizing hormone (LH) Rapid Test

    تست سریع هورمون لوتئینیزه کننده (LH).

    تست سریع هورمون لوتئین کننده یک آزمایش بدون ابزار است.از اصل روش ضد ساندویچ دوگانه استفاده می کند.اجرای آن ساده است، به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد، نیازی به آموزش حرفه ای ندارد و تفسیر آن آسان است.آزمایش سریع است و نتایج را می توان در عرض 3 دقیقه برای آزمایش ادرار خواند.بسیار حساس، با حداقل تشخیص 25 mIU/ml، پایدار، می تواند در دمای اتاق نگهداری شود و تا 24 ماه اعتبار دارد.