دارو

 • Methamphetamine (MET) Rapid Test -500ng/mL

  آزمایش سریع متامفتامین (MET) -500ng/mL

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) Rapid Test -500 ng/mL

  آزمایش سریع متیلن دی اکسی مت آمفتامین (MDMA) -500 نانوگرم در میلی لیتر

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • 2-ethylidene- 1, 5-dimethyl-3, 3-diphenylpyrrolidine(EDDP) Rapid Test -300 ng/mL

  2-اتیلیدن-1، 5-دی متیل-3، 3-دی فنیل پیرولیدین (EDDP) آزمایش سریع -300 نانوگرم در میلی لیتر

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Cocaine (COC) Rapid Test -150ng/mL

  تست سریع کوکائین (COC) -150ng/ml

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Benzodiazepines (BZO) Rapid Test -300 ng/mL

  تست سریع بنزودیازپین ها (BZO) -300 نانوگرم در میلی لیتر

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Buprenorphine(BUP) Rapid Test -10ng/mL

  تست سریع بوپرنورفین (BUP) -10ng/ml

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Amphetamine(AMP) Rapid Test -500 ng/mL

  تست سریع آمفتامین (AMP) -500 نانوگرم در میلی لیتر

  کاست تست دارو از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیق نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Morphia (MOP) Rapid Test Cassette colloidal gold method

  مرفیا (MOP) تست سریع کاست روش طلای کلوئیدی

  کاست تست مورفین از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.می توان آن را در دمای اتاق بدون هیچ گونه ابزار دقیقی نگهداری کرد و بدون توجه به محدودیت های محل یا محیطی در محل آزمایش می شود.نتایج دقیق، تشخیص سریع، نتایج را می توان در 5 دقیقه تفسیر کرد، صرفه جویی در زمان و نتایج با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است.حساسیت بالا: آستانه تشخیص پایین است که به طور موثری میزان تشخیص سوء مصرف مورفین را افزایش می دهد.ویژگی خوب: آنتی بادی های مونوکلونال بسیار اختصاصی برای به حداقل رساندن واکنش متقاطع احتمالی استفاده می شود.

 • Morphone (MOP) Hair Rapid Test

  تست مورفن (MOP) سریع مو

  تست سریع مرفین (MOP) از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.آزمایش موی دارویی دارای دوره ردیابی طولانی است و می تواند 3-6 ماه سابقه مصرف دارو را تشخیص دهد.نمونه برداری آسان، کار با آن آسان است، می توان آن را در هر مکان و هر زمان برد.ذخیره سازی نمونه آسان است و می توان آن را در دمای اتاق بدون آلودگی متقابل نگهداری کرد.می تواند برای تشخیص کیفی مورفین در حداقل آستانه تشخیص 1ng/mg در نمونه های موی انسان استفاده شود.

 • Methamphetamine (MET) Hair Rapid Test

  تست سریع مو مت آمفتامین (MET).

  تست سریع مت آمفتامین (MET) از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.آزمایش موی دارویی دارای دوره ردیابی طولانی است و می تواند 3-6 ماه سابقه مصرف دارو را تشخیص دهد.نمونه برداری آسان، کار با آن آسان است، می توان آن را در هر مکان و هر زمان برد.ذخیره سازی نمونه آسان است و می توان آن را در دمای اتاق بدون آلودگی متقابل نگهداری کرد.می تواند برای تشخیص کیفی متامفتامین در حداقل آستانه تشخیص 1 نانوگرم بر میلی گرم در نمونه های موی انسان استفاده شود.

 • Ecstasy (MDMA) Hair Rapid Test

  تست سریع مو اکستازی (MDMA).

  تست سریع اکستازی (MDMA) از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.آزمایش موی دارویی دارای دوره ردیابی طولانی است و می تواند 3-6 ماه سابقه مصرف دارو را تشخیص دهد.نمونه برداری آسان، کار با آن آسان است، می توان آن را در هر مکان و هر زمان برد.ذخیره سازی نمونه آسان است و می توان آن را در دمای اتاق بدون آلودگی متقابل نگهداری کرد.می تواند برای تشخیص کیفی MDMA در حداقل آستانه تشخیص 1ng/mg در نمونه های موی انسان استفاده شود.

 • Ketamine (KET) Hair Rapid Test

  تست سریع مو کتامین (KET).

  تست سریع کتامین (KET) از اصل فنی روش رقابتی استفاده می کند.آزمایش موی دارویی دارای دوره ردیابی طولانی است و می تواند 3-6 ماه سابقه مصرف دارو را تشخیص دهد.نمونه برداری آسان، کار با آن آسان است، می توان آن را در هر مکان و هر زمان برد.ذخیره سازی نمونه آسان است و می توان آن را در دمای اتاق بدون آلودگی متقابل نگهداری کرد.می تواند برای تشخیص کیفی کتامین در حداقل آستانه تشخیص 1ng/mg در نمونه های موی انسان استفاده شود.

12بعدی >>> صفحه 1/2