نشانگرهای قلبی

 • CRP Semi-Quantitative Rapid Test

  تست سریع نیمه کمی CRP

  تست سریع نیمه کمی CRP بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.کار با آن ساده است و نیازی به ابزار دقیق ندارد.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و تفسیر نتایج آسان است و تفسیر آن 5 دقیقه زمان می برد.بسیار پایدار، در دمای اتاق نگهداری می شود و تا 24 ماه اعتبار دارد.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

 • Cardiac Troponin I(cTnI)/Myoglobin(MYO)/Creatine Kinase Isoenzyme(CK-MB)Rapid Test

  تست سریع تروپونین I(cTnI)/میوگلوبین(MYO)/ایزوآنزیم کراتین کیناز(CK-MB) قلبی

  آزمایش سریع تروپونین I (CTnI) / میوگلوبین (MYO) / ایزوآنزیم کراتین کیناز (CK-MB) قلب بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و تفسیر نتایج آسان است و تفسیر آن 10 دقیقه طول می کشد.بسیار پایدار، در دمای اتاق نگهداری می شود و تا 24 ماه اعتبار دارد.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

 • Cardiac Troponin I (CTnl) Rapid Test

  تست سریع تروپونین قلب I (CTnl).

  تست سریع تروپونین قلب I (CTnI) بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.کار با آن ساده است و نیازی به ابزار دقیق ندارد.پوشش جامع نمونه، نمونه خون کامل، سرم و پلاسما قابل آزمایش است.تست سریع است و تفسیر نتایج آسان است و تفسیر آن 10 دقیقه طول می کشد.بسیار پایدار، در دمای اتاق نگهداری می شود و تا 24 ماه اعتبار دارد.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.