آدنو

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن آدنوویروس

    تست سریع آنتی ژن آدنوویروس یک کیت تست مدفوع است که نیازی به ابزار دقیق ندارد.از اصل روش ضد ساندویچ دوگانه استفاده می کند.استفاده از آن آسان است، نیازی به تجهیزات یا آزمایشات اضافی ندارد و نمونه به راحتی جمع آوری می شود.تست سریع است و نتایج را می توان در 10 دقیقه خواند.حساسیت، دقت و ویژگی بالا.

  • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن آدنو/روتا

    آزمایش آنتی ژن سریع آدنوویروس/روتاویروس بر اساس اصل فنی روش ضد ساندویچ دوگانه است.می توان از آن برای تشخیص کیفی آنتی ژن آدنوویروس و آنتی ژن روتاویروس در نمونه های مدفوع استفاده کرد.این یک روش ساده و راحت است، تفسیر آن آسان است، می توان به صورت بصری قضاوت کرد و نتایج را می توان در 10 دقیقه تفسیر کرد.حساسیت بالا، ویژگی بالا و دقت بالا.